7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten eens in de 6 jaar stroomgebiedbeheerplannen (SGBP-en) vast te stellen. In het SGBP worden de ontwikkelingen in de waterkwaliteit, evenals de resterende opgaven en bijbehorende maatregelen geschetst.

In Nederland vertaalt de Rijksoverheid de Kaderrichtlijn Water (KRW) in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is systeemverantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW. De minister is dit mede namens de andere rijkspartijen en in nauw overleg met provincies, waterschappen en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking in het waterbeheer en -beleid tussen deze partijen vastgelegd.

Bovenstaand stappenplan toont de samenhang tussen het 7e Actieprogramma (AP) Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Stroomgebiedbeheerplannen, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verder lezen:
Kaderrichtlijn Water