Beleidslijn kust

De Beleidslijn kust 2015 vertaalt het nationale waterveiligheidsbeleid voor de kust in voorwaarden die op hoofdlijnen aan initiatieven in het kustfundament worden gesteld.
Bovendien beschrijft de beleidslijn verantwoordelijkheden van de verschillende overheden op het gebied van waterveiligheid. Met deze beleidslijn wil het rijk bijdragen aan het bereiken van de doelstelling ‘een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust’ uit de Nationale Visie Kust. De beleidslijn biedt input voor waterveiligheid, maar er spelen veel meer belangen die afgewogen moeten worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. De integrale afweging van alle relevante aspecten vindt onder meer plaats in (gebiedsontwikkelings)projecten waar de betrokken spelers rond de tafel zitten. Hierbij hebben provincies en gemeenten een sturende rol.

Bovenstaande figuren illustreren de samenhang tussen beleidslijn en wet- en regelgeving, de uitwerking van doelen naar subdoelen, en de vertaling hiervan naar voorwaarden die aan initiatieven gesteld worden.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verder lezen: Beleidslijn kust 2015. Randvoorwaarden voor initiatieven (pdf)