Factsheet Dijkversterking

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken deze organisaties de komende dertig jaar in heel Nederland 1300 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen.

Vroeger was bouwen met lokaal beschikbare grond normaal, maar om de kwaliteit van dijken te borgen zijn er strenge regels opgesteld. Het vraagt vakmanschap en grondkennis om toch een veilige dijk te realiseren van lokale grond.

De ‘Projectoverstijgende verkenning Dijkversterking met gebiedseigen grond’ (POV-DGG), onderzoekt, stimuleert en faciliteert het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen. Dit gebruik van gebiedseigen grond betekent milieuwinst door minder transportbewegingen. De afname van transportbewegingen zorgt ook voor minder overlast in het gebied.
Uiteindelijk resulteert het onderzoek in concrete instrumenten. De POV loopt sinds 2018 en is naar verwachting in 2022 afgerond.

Het onderzoek van de POV-DGG verloopt in fasen. Om de belangrijkste bevindingen uit fase 1 samen te vatten voor betrokkenen en belangstellenden is een infographic/factsheet ontwikkeld. Hierin wordt ook een overzicht gegeven van de stappen die in fase 2 volgen.

Opdrachtgever: Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waterschap Limburg
Verder lezen:
POV Dijkversterking met gebiedseigen grond (POV-DGG)
Kennisbank HWBP (documenten over POV-DGG)