Inclusieve globalisering

De effecten van globalisering vallen voor Nederland mee vergeleken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dit komt doordat het effect op de lonen en werkloosheid enerzijds relatief beperkt is, anderzijds verzacht de nivellerende werking van het belastingstelsel en de sociale zekerheid de pijnlijke gevolgen. De toenemende globalisering betekent wel dat de Nederlandse regelingen met de tijd mee moeten gaan, willen ze hun herverdelende werking blijven behouden. Dit blijkt uit het in juni 2018 verschenen onderzoek ‘Inclusieve globalisering’ van het Centraal Planbureau (CPB).

De voordelen van globalisering zijn zonder twijfel groot. Het brengt beter betaalbare en gevarieerdere dagelijkse boodschappen en een hogere productie met meer kennisbanen met zich mee. Niet voor iedereen blijft het bij deze voordelen. Voor sommigen groeit de baanonzekerheid. Anderen zien hun bruto inkomen nauwelijks toenemen of zelfs afnemen, ondanks de toegenomen productie. De pijnlijke gevolgen zijn echter minder uitgesproken in Nederland: het CPB ziet beperkte verschuivingen in de werkgelegenheid door globalisering. De werkloosheid blijft laag en de nivellerende werking van het belastingstelsel en de sociale zekerheid verzachten de pijnlijke effecten van globalisering.

De toenemende globalisering vraagt wel blijvende aandacht om de nadelige effecten ervan te verzachten. Verdiepend onderzoek naar de economische, technologische, sociale en culturele effecten van globalisering zal daarbij helpen, vooral ook omdat de gevolgen van globalisering en automatisering minder voorspelbaar zijn geworden. Andere vormen van belastingheffing en internationale belastingcoördinatie zijn nodig als door de internationale mobiliteit van kapitaal en geschoolde arbeid de binnenlandse belastinggrondslag onder druk komt te staan.

Bovenstaande infographic is onderdeel van de Policy Brief Inclusieve Globalisering van het CPB.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Rob Euwals, Gerdien Meijerink
Verder lezen: Inclusieve Globalisering