Opkomende stoffen in grondwater

Voor een Deltafact van STOWA (het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders) zijn twee infographics ontwikkeld. Dit Deltafact vat de huidige stand van de kennis samen over opkomende stoffen en hun effect op het Nederlandse grondwater. Daarnaast legt het kennisleemten bloot over deze zogenoemde vergrijzing van het grondwater op lange termijn als gevolg van de huidige, en mogelijk ook toekomstige, toepassingen van opkomende stoffen.

De figuur hierboven laat bronnen, paden en effecten van opkomende stoffen met routes in het grondwater zien.
De processen in de ondergrond die invloed hebben op de opkomende stoffen in het grondwater zijn in de figuur hieronder verder uitgewerkt.

Processen in de ondergrond (Deltares)

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Het instituut werkt wereldwijd aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij.

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit van STOWA hebben Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

Opdrachtgever: Deltares
Auteurs: Hilde Passier
Verder lezen:
STOWA
Deltafact Opkomende stoffen in grondwater
Kennisimpuls Waterkwaliteit