Riviermorfologie

Doel van de Deltaprogramma’s is Nederland te beschermen tegen overstromingen als gevolg van de klimaatverandering en te zorgen voor voldoende zoet water. Deze programma’s zijn onder meer gebaseerd op diverse scenario’s en prognoses over klimaat, maar ook over welvaart en leefomgeving.

Hoewel de Deltascenario’s wel rekening houden met bodemdaling van landelijke en stedelijke gebieden, is verandering van de Nederlandse rivierbodem als gevolg van sedimentatie of erosie hier nog niet bij betrokken. Altijd is binnen het Deltaprogramma de verwachte bodemligging van de rivieren voor 2050 en 2085 gelijk beschouwd aan die van het zogeheten referentiejaar (bijvoorbeeld 2020). Toch is bekend dat de Nederlandse rivieren op lange termijn aan substantiële morfologische verandering blootstaan, een voorbeeld is de al decennia lang voortgaande erosie van de bovenloop van de Waal. Dit heeft invloed op absolute waterstanden maar ook op de afvoerverdeling van water over Waal, Nederrijn en IJssel.

In mei 2020 zijn voor het Deltaprogramma Zoetwater berekeningen uitgevoerd, op basis van de aanname dat de historische bodemdaling zich doorzet tot 2050.
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving zijn de gevolgen van deze daling op de zoetwatervoorziening in het IJsselmeergebied, met name door de veranderende afvoerverdeling, in beeld gebracht in de vorm van een infographic en een presentatie. Bovenstaand worden de infographic en enkele dia’s uit de presentatie getoond.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WVL
Verder lezen: Nationaal Water Model